Kennismakingsles:
-      Belangstellenden kunnen een kennismakingsles volgen. 

Inschrijving:
-      Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier, voor onbepaalde tijd. 

Lesgeld:
-       Het lesgeld is berekend op jaarbasis en dient in 5 termijnen (1-9; 1-11; 1-1; 1-3; 1-5) te worden voldaan. Hierin zijn de vakanties verrekend.
-       Betalingsplicht gaat in op de datum dat de eerste les wordt gevolgd. 
-       Het lesgeld is per vooruitbetaling verschuldigd.
-       Het niet bijwonen van lessen geeft geen recht op restitutie van het lesgeld. 
-       Bij langdurige ziekte, ziekenhuisopname of zwangerschap wordt in overleg de contibutieplicht tijdelijk stopgezet. 

Wijze van betalen:
-        Betaling geschiedt per bank of giro
-        Betaling op IBAN nummer:
          NL86 INGB 0002 4937 97 t.n.v. Yolanda van der Heijden
          o.v.v. naam leerling, lestijd en termijn.
-        Bij instromen halverwege een termijn, wordt alleen het deel berekend, dat ook daadwerkelijk wordt gevolgd.

Opzegging:
-        Opzeggen kan schriftelijk of door een mail te sturen.
-        De opzegtermijn is één termijn van 2 maanden. (opzeggen voor 1-11; 1-1; 1-3; 1-5 of voor 1-7 voor het nieuwe seizoen)
-        Tot de datum van uitschrijven is lesgeld verschuldigd. 

Algemeen:
-        Tijdens de les is het dragen van sieraden in verband met veiligheid niet toegestaan.
-        Ook het eten van kauwgum en snoep is om deze reden tijdens de les verboden.
-        Het is aan te raden ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
-        Een gemiste les kan in overleg ingehaald worden op een andere dag en/of tijd.
-        Bij afwezigheid wordt afmelden op prijs gesteld (per mail). 
-        Vakantiedata worden via het prikbord bekend gemaakt. Doorgaans de basisschoolvakanties en 2 maanden in de zomer.
-        Trainingskleding is verplicht. In overleg met de docent wordt geschikte danskleding vastgesteld. Zie ook kledingvoorschriften op deze site.
-        De balletschool is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel/schade aan personen of eigendommen tijdens de les of op de leslocaties.
-        In de kleedruimtes is de begeleiding van kinderen voorafgaand aan en na afloop van de les de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.

Publicaties:

-       Beeldopnamen (film en/of foto) van activiteiten van dansers van Balletstudio Yolanda, kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden.
        Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd.  Indien u hiertegen altijd bezwaar heeft, kunt u dit op het inschrijfformulier bij het kopje 'opmerkingen'
        aangeven.